Ako voliť? Ako postupovať pri hlasovaní zo zahraničia?

Vitajte na webe, ktorého účelom je informovať vás, ako správne voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, a taktiež vás motivovať k samotnej účasti v prípade, že ešte nie ste rozhodnutí, či k voľbám prídete.

!!! 10. januára uplynul čas na požiadanie voľby zo zahraničia. Po tomto dátume už nie je možné požiadať o túto voľbu. Ak ste to nestihli, jedinou možnosťouak chcete voliť, je pricestovať na Slovensko a odvoliť priamo tu. !!!

Ak ste si požiadali o voľbu zo zahraničia poštou, tak do 25.januára 2020 majú mestá, obce a ministrestvo vnútra povinnosť zaslať Vám hlasovaciu obálku na adresu ktorú ste si zadali pri žiadosti o voľbu zo zahraničia. V priebehu pár dní po tomto dátume by Vám mala prísť zásielka v ktorej bude návratová obálka, obálka na hlasovací lístok s odtlačkom úradnej pečiatky a hlasovacie lístky všetkých strán ktoré kandidujú vo voľbách. Je potrebné vybrať si JEDEN konkrétny hlasovací lístok so strán/koalície ktorú chcete voliť. Tento môže bez ďalšej úpravy VLOŽIŤ DO OBÁLKY OPATRENEJ ODTLAČKOM ÚRADNEJ PEČIATKY obce/mesta a obálku zalepiť.

Pokiaľ by ste chceli dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. POZOR: preferenčné hlasy môžete krúťkovať iba na tom danom 1 volebnom lístku strany ktorý vkladáte do obálky. Prednostný hlas je môže dať volič najviac štyrom kandidátom, ale je možné dať aj menší počet 1 – 3. Je to podľa toho koľko ľudí chcete krúžkovať. Nesmiete ale zakrúžkovať vyšší počet ako štyri, lebo hlasovací lístok bude síce platný, ale na preferenčné hlasy sa prihliadať nebude.

Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí. Následne túto zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako príjmateľa a adresa voliča ako odosielateľa. Následne túto návratnú obálku odošlete poštou, poštovné spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradíte Vy ako odosielateľ.

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (teda v piatok 28. februára 2020), preto je dôležité odpoveď poslať čo najskorej. Hlasovacie obálky zo zahraničia sa na meste/obci neotvárajú, ale vhadzujú sa do volebnej urny a obsah týchto hlasov zo zahraničia sa bude spoločne so všetkými volebnými hlasmi rátať až po skončení volieb.

VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL