Ako správne voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Ak ste sa preklikali až na túto stránku, pravdepodobne sa chystáte do volebnej miestnosti, alebo máte v rukách obálku z Ministerstva vnútra alebo obce vašeho trvalého bydliska, ktorá slúži k diaľkovej voľbe. Ak ste tu náhodou a chcete voliť ďiaľkovo avšak neviete ako na to, vráťte sa prosím na hlavnú stránku odkiaľ vás budeme sprevádzať bod po bode.

Pre vstup do volebnej miestnosti a možnosť odvoliť si nezabudnite priniesť svoj doklad totožnosti na základe, ktorého vám volebná komisia vydá obálku s hlasovacími lístkami.

Spôsob ako postupovať keď už máte obálku v rukách je vo všetkých vyššie zmienených prípadoch veľmi podobný až na to, že volič, ktorý volí priamo vo volebnej miestnosti obálku nemusí nikam posielať, ale ju skrátka vhodí do urny.

Do obálky sa vždy vkladá jeden volebný hárok, ktorý patrí strane, alebo koalícií, ktorú ste zvolili. Na tomto hárku môžete, ale aj nemusíte zakrúžkovať mená kandidátov. Ak chcete niektorému, alebo viacerým z nich dať prednostný hlas, môžete – aby sa však na prednostné hlasy prihliadalo, môžete zakrúžkovať maximálne 4. Ak zakrúžkujete viac nebude sa na prednostný výber prihliadať a váš hlas bude započítaný v prospech kandidujúceho subjektu, ktorého hlasovací lístok ste vložili do hlasovacej obálky. Obálku nezabudnite riadne zalepiť.

Ako teda postupovať bod po bode?

Ak volíte poštou zo zahraničia:

1. Ak ste postupovali podľa predchádzajúceho návodu, mali by ste mať pred sebou návratnú obálku, obálku s razítkom obce alebo Ministerstva vnútra a hlasovacie hárky.

2. Pripravte si hlasovací hárok patriaci subjektu (koalícií, alebo politickej strane) ktorý ste sa rozhodli voliť.

3. Ak ste sa rozhodli dať na vybranom hárku, niektorému kandidátovi/kandidátom prednostné hlasy, zakrúžkujte čísla pred ich menami – maximálne však 4.

4. Vami zvolený hárok vložte do obálky s úradným razítkom obce, alebo Ministerstva vnútra a dôkladne ju zalepte. Ostatné hárky do obálky nevkladajte!

5. Na návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ uveďte adresu sídla obecného úradu alebo Ministerstva vnútra ako adresáta a seba – voliča ako odosielateľa. Pozor! Adresáta uvádzate podľa toho či máte, alebo nemáte trvalé bydlisko v SR (podľa toho dostanete aj orazenú obálku v predchádzajúcom bode). Volič, bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky jedná cez Ministerstvo vnútra a teda ho aj uvádza ako adresáta. Volič s trvalým pobytom komunikuje s obcou a uvádza ako adresáta obec svojho trvalého pobytu.

6. Orazenú obálku, ktorá teraz obsahuje aj váš hlasovací hárok vložte do návratnej obálky, zalepte ju a odošlite.

7. Ďakujeme za vašu občiansku aktivitu, úspešne ste odvolili!

Ak idete k voľbám osobne, do volebnej miestnosti:

1. Pri vstupe predložte komisí doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo voličský preukaz ak nevolíte v mieste svojho trvalého bydliska), podpíšte prezenčnú listinu, komisia vám vydá obálku opatrenú úradným razítkom obce a hlasovacie hárky.

2. Vstúpte za plentu, kde vyberiete jeden hlasovací hárok, ktorý patrí subjektu (koalícií alebo politickej strane), ktorú ste sa rozhodli voliť.

3. Ak ste sa rozhodli dať na vybranom hárku, niektorému kandidátovi/kandidátom prednostné hlasy, zakrúžkujte čísla pred ich menami – maximálne však 4.

4. Vami zvolený hárok vložte do obálky a dôkladne ju zalepte. Ostatné hárky do obálky nevkladajte!

5. Obálku vhoďte do hlasovacej urny a ostatné (nezvolené) hárky vhoďte do druhej urny, ktorá sa zvyčajne nachádza na opačnej strane hlasovacieho priestoru.

6. Gratulujeme, úspešne ste odvolili! Ďakujeme vám za vašu občiansku aktivitu.

Dôležitá poznámka k voľbe poštou: Do výsledkov hlasovania sa započítavajú len tie hlasy, ktoré boli obci trvalého pobytu, alebo Ministerstvu vnútra doručené posledný pracovný deň pred konaním volieb teda do 28. februára 2020.