Ak sa chcete zúčastniť parlamentných volieb, resp. voľby poslancov do Národnej rady v roku 2020 a ak ste volič/ka s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý/á žije v zahraničí v čase volieb, musíte poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde máte trvalý pobyt. Žiadosť treba poslať v listinnej podobe na adresu svojho obecného úradu alebo elektronicky na emailovú adresu obce.

Žiadosť musí obsahovať zákonom definované údaje o voličovi. Ak bude žiadosť v poriadku, obdržíte na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, s predpísanými adresami, ako aj poučenie o spôsobe hlasovania.

Dokumenty na stiahnutie:

Momentálne ešte nie sú dostupné dokumenty pre voľbu poštou zo zahraničia pre voľby do NR SR 2020, tieto budú dostupné v dostatočnom časovom predstihu.


Podmienky voľby poštou voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, upravuje § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 60 – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

(1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky (e-mailom) obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresu trvalého pobytu,

d) adresu miesta pobytu v cudzine.

(3) Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu
v cudzine

a) obálku podľa § 22 ods. 3,

b) hlasovacie lístky,

c) návratnú obálku,

d) poučenie o spôsobe hlasovania.

(4) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

(5) Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok.

(6) Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.

(7) Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

(8) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

(9) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.

(10) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.

Pozrite si galériu krás Slovenska

obr1-small obr2-small obr3-small obr4-small obr5-small obr6-small obr7-small obr8-small obr9-small obr10-small obr11-small obr12-small obr13-small obr14-small obr15-small obr16-small obr17-small obr18-small obr19-small obr20-small obr21-small obr22-small obr23-small obr24-small obr25-small obr26-small obr27-small obr28-small obr29-small obr30-small obr31-small obr32-small obr33-small obr34-small obr35-small obr36-small obr37-small obr38-small obr39-small obr40-small obr41-small obr42-small obr43-small obr44-small obr45-small obr46-small obr47-small obr48-small obr49-small obr50-small obr51-small obr52-small obr53-small obr54-small obr55-small obr56-small obr57-small obr58-small obr59-small obr60-small obr61-small obr62-small obr63-small obr64-small obr65-small obr66-small obr67-small obr68-small obr69-small obr70-small obr71-small obr72-small obr73-small obr74-small obr75-small obr76-small obr77-small obr78-small obr79-small obr80-small