Ako voliť zo zahraničia, keď mám trvalý pobyt na Slovensku

Pri voľbách poslancov do Národnej rady v roku 2020 majú občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, žijúci alebo zdržiavajúci sa mimo hraníc SR právo voľby zo zahraničia.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý žije v zahraničí v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Žiadosť pošle buď v listinnej podobe na adresu obecného úradu obce, kde má trvalý pobyt, alebo elektronicky, na emailovú adresu obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – jeho meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta pobytu v cudzine.

Nech už ste sa rozhodli pre ktorúkoľvek formu žiadosti postupujte prosím podľa nižšie uvedeného návodu, ktorý je relevantný pre vami zvolenú metódu. Nezabudnite však, že žiadosť musí byť (či už poštou, alebo elektronicky) obci vašeho trvalého pobytu doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu, ktorým je 10. január 2020.

Elektronická žiadosť:

1. Stiahnite si dokument „Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020“.

2. Žiadosť vytlačte, vyplňte a naskenujte, poprípade vyplňte a podpíšte elektronicky.

3. Žiadosť zašlite na úradnú e-mailovú adresu obce v ktorej máte trvalé bydlisko. E-mailovú adresu svojej obce nájdete v zozname miestnych úradov SR.

Žiadosť v listinnej forme:

1. Stiahnite si dokument „Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020“.

2. Žiadosť vytlačte a vyplňte.

3. Vložte žiadosť do obálky a zašlite na adresu obecného úradu obce vašeho trvalého bydliska, ktorú nájdete v zozname miestnych úradov SR.

V prípade, že ste postupovali podľa vyššie uvedeného návodu a vyplnili všetky údaje o vašej osobe správne (teda žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti) vám obec v ktorej máte trvalé bydlisko najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (25. januára 2020) zašle na adresu vašeho pobytu v cudzine návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, hlasovacie lístky a volebnú obálku orazenú úradnou pečiatkou obce. Návod ako správne postupovať po prijatí vyššie zmienených nájdete na našej stránke: „Ako správne voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky“.

Paragraf zákona ošetrujúceho voľbu zo zahraničia pre občanov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

Podmienky voľby poštou pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, upravuje § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 60 – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

(1)   Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky (e-mailom) obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2)   Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)  meno a priezvisko,

b)  rodné číslo,

c)  adresu trvalého pobytu,

d)  adresu miesta pobytu v cudzine.

(3)   Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine

a)  obálku podľa § 22 ods. 3,

b)  hlasovacie lístky,

c)  návratnú obálku,

d)  poučenie o spôsobe hlasovania.

(4)   Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

(5)   Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok.

(6)   Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.

(7)   Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

(8)   Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

(9)   Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.

(10)   Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.