Ako voliť zo zahraničia, keď mám trvalý pobyt na Slovensku

Pri voľbách poslancov do Národnej rady v roku 2020 majú občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí a zároveň majúci trvalý pobyt na Slovensku postupovať takto:

volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý žije v zahraničí v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Žiadosť pošle buď v listinnej podobe na adresu svojho obecného úradu, resp. elektronicky, na emailovú adresu obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi príde na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, s predpísanými adresami, ako aj poučenie o spôsobe hlasovania.

Podmienky voľby poštou voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, upravuje § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – občan s trvalým pobytom na SK

Zoznam adries mestských a obecných úradov v Slovenskej republike pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Paragraf zákona ošetrujúceho voľbu zo zahraničia pre občanov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

§ 60 – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

(1)   Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky (e-mailom) obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2)   Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)  meno a priezvisko,

b)  rodné číslo,

c)  adresu trvalého pobytu,

d)  adresu miesta pobytu v cudzine.

(3)   Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine

a)  obálku podľa § 22 ods. 3,

b)  hlasovacie lístky,

c)  návratnú obálku,

d)  poučenie o spôsobe hlasovania.

(4)   Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

(5)   Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok.

(6)   Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.

(7)   Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

(8)   Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

(9)   Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.

(10)   Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.