Ak sa chcete zúčastniť parlamentných volieb, resp. voľby poslancov do Národnej rady v roku 2020, a ak žijete v čase volieb zahraničí a nemáte trvalý pobyt na Slovensku, musíte v lehote (ktorá bude stanovená podľa presného termínu konania volieb) doručiť žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe na adresu Ministerstva vnútra SR, konkrétne Odboru volieb, referenda a politických strán. Pokiaľ ide o žiadosť elektronickú, treba ju poslať na emailovú adresu volby@minv.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Treba k nej priložiť aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že občan nemá trvalý pobyt na území SR. Takisto treba priložiť kópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča, resp. kópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

Dokumenty na stiahnutie:

Momentálne ešte nie sú dostupné dokumenty pre voľbu poštou zo zahraničia pre voľby do NR SR 2020, tieto budú dostupné v dostatočnom časovom predstihu.


Podmienky voľby poštou voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, upravuje § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky voľby poštou voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, upravuje § 59 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 59 – Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

(1) Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr
50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2) Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,

c) adresu miesta pobytu v cudzine.

(3) Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

a) čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (zákon nedefinuje povinnosť overenie notárom),

b) fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Podklady môžete zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

alebo elektronicky na e-mailovú adresu volby@minv.sk

(4) Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

a) obálku podľa § 22 ods. 3 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra,

b) hlasovacie lístky,

c) návratnú obálku,

d) poučenie o spôsobe hlasovania.

(5) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

(6) Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok.

(7) Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.

(8) Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

(9) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra štátnej komisii v deň konania volieb.

(10) Štátna komisia v deň konania volieb zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá obálky do volebnej schránky.

(11) Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4 a § 61
a 62 primerane.

(12) Štátna komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia štátnej komisie. Ak niektorý z členov štátnej komisie túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť.

(13) Štátna komisia v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza

a) počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,

b) počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,

c) počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

d) počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

e) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(14) Zápisnica štátnej komisie podľa odseku 12 je zároveň zápisnicou okresnej volebnej komisie.

Pozrite si galériu krás Slovenska

obr1-small obr2-small obr3-small obr4-small obr5-small obr6-small obr7-small obr8-small obr9-small obr10-small obr11-small obr12-small obr13-small obr14-small obr15-small obr16-small obr17-small obr18-small obr19-small obr20-small obr21-small obr22-small obr23-small obr24-small obr25-small obr26-small obr27-small obr28-small obr29-small obr30-small obr31-small obr32-small obr33-small obr34-small obr35-small obr36-small obr37-small obr38-small obr39-small obr40-small obr41-small obr42-small obr43-small obr44-small obr45-small obr46-small obr47-small obr48-small obr49-small obr50-small obr51-small obr52-small obr53-small obr54-small obr55-small obr56-small obr57-small obr58-small obr59-small obr60-small obr61-small obr62-small obr63-small obr64-small obr65-small obr66-small obr67-small obr68-small obr69-small obr70-small obr71-small obr72-small obr73-small obr74-small obr75-small obr76-small obr77-small obr78-small obr79-small obr80-small