1. Ako viem, či mám na Slovensku trvalý pobyt?

Tu je odpoveď jednoduchá, keď ste odchádzali zo Slovenska do zahraničia a odhlásili ste si trvalý pobyt, tak už ho v mieste svojho predchádzajúceho pobytu na Slovensku nemáte. Občan, ktorý je rozhodnutý žiť v zahraničí na dlhšie obdobie, je totiž zo zákona povinný svoj trvalý pobyt na Slovensku odhlásiť. Ak ste sa však neodhlásili, potom na Slovensku stále trvalý pobyt máte, napriek tomu, že ste si v zahraničí nahlásili trvalý pobyt alebo v mieste Vášho nového pobytu iný registrovaný pobyt. Detaily o odhlásení z trvalého pobytu na Slovensku si môžete prečítať na: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-ukoncenie/

2. Ako mám zistiť, či mám trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak som odišiel ešte pred rokom 1989? Ešte z Československa?

Stačí si to dať zistiť v registri obyvateľstva, ktorý je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Napíšete žiadosť (stačí aj v elektronickej podobe) a v odpovedi bude, či máte stále na Slovensku trvalý pobyt a kde presne. Postup pri podaní žiadosti je tu: http://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr

3. Je možné, aby volil Slovák, ktorý má preukaz zahraničného Slováka alebo osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí? Je možné, aby volili cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku?

Nie, nie a nie. Do Národnej rady Slovenskej republiky môže voliť len osoba, ktorá má štátne občianstvo Slovenskej republiky a to aj v prípade, že má viac štátnych občianstiev. Dôležité je, že má aj občianstvo SR.

4. Čo keď nemám trvalý pobyt na Slovensku? Môžem voliť?

Právo voliť majú aj občania Slovenskej republiky žijúci dlhodobo v zahraničí a aj keď nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť do …………… na adresu odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Alebo môžete podať aj Elektronickú žiadosť na emailovú adresu volby@minv.sk. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Treba k nej priložiť aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR. A tiež fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

5. Kam mám elektronicky poslať žiadosť o registráciu na voľby do Národnej rady SR v roku 2020?

Keď už viete, či a kde máte trvalý pobyt, tak stačí vyhľadať na internete Vašu obec, mestskú časť alebo mesto. Ak by sa Vám to nepodarilo na ich webovej stránke, tak na stránke Ministerstva vnútra SR je uverejnený zoznam obcí: http://www.minv.sk/?mesta-a-obce-15 a budete vedieť, kam je potrebné poslať žiadosť o registráciu

6. Nestihnem sa zaregistrovať do ….., čo potom? Dá sa to ešte dodatočne?

Keď ste sa nestihli zaregistrovať do stanoveného termínu, už nie je možné voliť zo zahraničia poštou. Nemusíte to ale vzdať, môžete prísť na Slovensko a voliť v mieste Vášho trvalého pobytu. (Ak máte vybavený voličský preukaz s ktorým môžete voliť mimo svojho volebného okrsku, tak aj inde.)

7. Ak som sa stihol zaregistrovať, aký je ďalší postup?

Keď ste sa zaregistrovali včas, tak Vám do konca ……. Váš obecný, miestny, mestský úrad podľa trvalého pobytu alebo Ministerstvo vnútra SR zašle obálku s hlasovacími lístkami na voľbu do parlamentu zo zahraničia. Poštové náklady spojené so zaslaním obálky späť na Slovensko uhrádzate vy. Dôležité je, aby ste hlasovacie lístky v návratnej obálke po odhlasovaní zaslali urýchlene spať na adresu toho, kto Vám ich poslal, najneskôr však do…… … Po tomto termíne bude Vaše hlasovanie neplatné a celá Vaša námaha zbytočná.

8. V ktorých prípadoch nemôžem voliť zo zahraničia?

Ak sa nachádzate v zahraničí krátkodobo a nemôžete postupovať podľa platných zákonov a predpisov tj. nemôžete sa zúčastniť volieb, pretože sa v deň volieb na Slovensku v mieste svojho trvalého pobytu nenachádzate.

A tiež, ak ste držiteľom preukazu zahraničného Slováka alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ale nie ste občanom Slovenskej republiky. V týchto prípadoch nemôžete voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Volebné právo zo zahraničia si môže uplatniť len občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Pozrite si galériu krás Slovenska

obr1-small obr2-small obr3-small obr4-small obr5-small obr6-small obr7-small obr8-small obr9-small obr10-small obr11-small obr12-small obr13-small obr14-small obr15-small obr16-small obr17-small obr18-small obr19-small obr20-small obr21-small obr22-small obr23-small obr24-small obr25-small obr26-small obr27-small obr28-small obr29-small obr30-small obr31-small obr32-small obr33-small obr34-small obr35-small obr36-small obr37-small obr38-small obr39-small obr40-small obr41-small obr42-small obr43-small obr44-small obr45-small obr46-small obr47-small obr48-small obr49-small obr50-small obr51-small obr52-small obr53-small obr54-small obr55-small obr56-small obr57-small obr58-small obr59-small obr60-small obr61-small obr62-small obr63-small obr64-small obr65-small obr66-small obr67-small obr68-small obr69-small obr70-small obr71-small obr72-small obr73-small obr74-small obr75-small obr76-small obr77-small obr78-small obr79-small obr80-small