FAQ – Často kladené otázky

1. Ako viem, či mám na Slovensku trvalý pobyt?

Tu je odpoveď jednoduchá, keď ste odchádzali zo Slovenska do zahraničia a odhlásili ste si trvalý pobyt, tak už ho v mieste svojho predchádzajúceho pobytu na Slovensku nemáte. Občan, ktorý je rozhodnutý žiť v zahraničí na dlhšie obdobie, je totiž zo zákona povinný svoj trvalý pobyt na Slovensku odhlásiť. Ak ste sa však neodhlásili, potom na Slovensku stále trvalý pobyt máte, napriek tomu, že ste si v zahraničí nahlásili trvalý pobyt alebo v mieste vášho nového pobytu iný registrovaný pobyt. Detaily o odhlásení z trvalého pobytu na Slovensku si môžete prečítať na: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-ukoncenie/

2. Ako mám zistiť, či mám trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak som odišiel ešte pred rokom 1989, teda ešte z Československa?

Stačí si to dať zistiť v registri obyvateľstva, ktorý je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Napíšete žiadosť (stačí aj v elektronickej podobe) a v odpovedi bude, či máte stále na Slovensku trvalý pobyt a kde presne. Postup pri podaní žiadosti je tu: http://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr

3. Je možné, aby volil Slovák, ktorý má preukaz zahraničného Slováka alebo osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí? Je možné, aby volili cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku?

Nie, nie a nie. Do Národnej rady Slovenskej republiky môže voliť len osoba, ktorá má štátne občianstvo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že má viac štátnych občianstiev. Dôležité je, že má aj občianstvo SR.

4. Čo keď nemám trvalý pobyt na Slovensku? Môžem voliť?

Právo voliť majú aj občania Slovenskej republiky žijúci dlhodobo v zahraničí a aj keď nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť do 10. januára 2020 (50 dní pred konaním volieb) na adresu Odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Alebo môžete podať aj elektronickú žiadosť na emailovú adresu volby@minv.sk. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Treba k nej priložiť aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR. A tiež fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR. Podrobné informácie nájdete na stránke: „Ako voliť zo zahraničia do NR SR keď nemám trvalý pobyt v SR“.

5. Kam mám elektronicky poslať žiadosť o registráciu na voľby do Národnej rady SR v roku 2020?

Keď už viete, či a kde máte trvalý pobyt, stačí vyhľadať na internete vašu obec, mestskú časť alebo mesto. Ak by sa vám to nepodarilo na ich webovej stránke, na stránke Ministerstva vnútra SR je uverejnený zoznam obcí: http://www.minv.sk/?mesta-a-obce-15 a budete vedieť, kam je potrebné poslať žiadosť o registráciu.

6. Nestihnem sa zaregistrovať do ….., čo potom? Dá sa to ešte dodatočne?

Keď ste sa nestihli zaregistrovať do stanoveného termínu, už nie je možné voliť zo zahraničia poštou. Nemusíte to ale vzdať, môžete prísť na Slovensko a voliť v mieste svojho trvalého pobytu. (Ak máte vybavený voličský preukaz, s ktorým môžete voliť mimo svojho volebného okrsku, tak aj inde).

7. Ak som sa stihol zaregistrovať, aký je ďalší postup?

Keď ste sa zaregistrovali včas, tak vám do 25. januára váš obecný, miestny, mestský úrad podľa trvalého pobytu alebo Ministerstvo vnútra SR zašle obálku s hlasovacími lístkami na voľbu do parlamentu zo zahraničia. Poštové náklady spojené so zaslaním obálky späť na Slovensko uhrádzate vy. Dôležité je, aby ste hlasovacie lístky v návratnej obálke po odhlasovaní zaslali urýchlene spať na adresu toho, kto vám ich poslal, najneskôr však do 28. februára (posledný pracovný deň pred konaním volieb). Po tomto termíne bude vaše hlasovanie neplatné a celá vaša námaha zbytočná.

8. V ktorých prípadoch nemôžem voliť zo zahraničia?

Ak sa nachádzate v zahraničí krátkodobo a nemôžete postupovať podľa platných zákonov a predpisov, t. j. nemôžete sa zúčastniť volieb, pretože sa v deň volieb na Slovensku v mieste svojho trvalého pobytu nenachádzate.

A tiež, ak ste držiteľom preukazu zahraničného Slováka alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ale nie ste občanom Slovenskej republiky. V týchto prípadoch nemôžete voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Volebné právo zo zahraničia si môže uplatniť len občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky.